اعضای کمیته علمی همایش دهم:

 

مهندس سید مصطفی میرسلیم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز تحقیقات موتور

دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران

دکتر علی کشاورز

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر عبدالرضا اوحدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر مسعود برومند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر سید علی جزایری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فتح اله امی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد حسن سعیدی

دانشگاه شریف

دکتر ناصر سلطانی

دانشگاه تهران

دکتر آیت قره قانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سعید شبستری

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید محمد علی بوترابی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سید حسین منصوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان و انجمن علمی موتور ایران

دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر رحیم خوشبختی سرای

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتر محمد علی احترام

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جابر نشاطی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس محمد ترکی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس محمد ایازی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس الهه ابراهیم پور ضیایی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس یداله پیرزاده

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر روح اله قابضی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر علیمراد رشیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس مهرداد معینی شاد

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس علی اصغر پاسبان

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر مینا ادیبی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر مرضیه شکرریز

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس مژگان شیرخانی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر محمد مزیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر محمد رضا حبیبی

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس امیری

پژوهشگاه صنعت نفت

مهندس محمد باقر اشرفی

پژوهشگاه صنعت نفت

دکتر امید جهانیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر سید وحید حسینی

دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن علمی موتور ایران

دکتر عباس راعی تبار

دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن علمی موتور ایران

مهندس سید محمد افقهی

انجمن علمی موتور ایران

دکتر محمد آزادی

دانشگاه سمنان و انجمن علمی موتور ایران

دکتر فرهاد طالبی

دانشگاه سمنان

دکتر علیرضا حاجی علی محمدی

دانشگاه سمنان و انجمن علمی موتور ایران

دکتر علی میرمحمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دکتر آرش محمدی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دکتر رامین مهدی پور

دانشگاه تفرش

دکتر ابوالفضل محمدابراهیم

دانشگاه صنعتی اراک

دکتر علی منزوی

انجمن مهندسی شیمی ایران

دکتر وحید فخاری

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر بحرام بحری

مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی دانشگاه آزاد اسلامی

مهندس طاهایی

مرکز تحقیقات موتور

دکتر بابک سخایی

مرکز تحقیقات موتور

دکتر سید محمد جعفری

مرکز تحقیقات موتور

دکتر محمد مومنی موحد

مرکز تحقیقات موتور

مهندس محمد کاظمی

مرکز تحقیقات موتور

دکتر مهدی بالو

مرکز تحقیقات موتور

دکتر چیت ساز

دانشگاه خوارزمی

دکتر کامیار نیکزادفر

دانشگاه نوشیروانی بابل

دکتر ابراهیم عبدی اقدم

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر غلامحسن نجفی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اشکان موسویان

مرکز تحقیقات موتور

دکتر جاماسب پیرکندی

دانشگاه مالک اشتر

دکتر محسن استاد شعبانی

دانشگاه صنایع و معادن

دکتر علی صلواتی زاده

پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

دکتر امین محمودزاده اندواری

پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست

دکتر حامد مقتدری اصفهانی

دانشگاه الزهرا

دکتر امیرحسین شامخی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر حامد ادیبی اصل

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر سعید ضیائی راد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد مهدی صلاحی

شرکت خطوط لوله و مخابرت نفت ایران

Dr. Mohd Farid Muhamad Said

Universiti Teknologi Malaysia

Professor Azhar Abdul Aziz

Universiti Teknologi Malaysia

Dr.Damon Honnery

Monash University, Australia

Dr. Saiful Anuar Abu Bakar

Universiti Teknologi Malaysia