• فراهم آوردن شرایط لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران حوزه موتورهای درونسوز و نفت و زمینه های مرتبط

  • ارائه مسائل و مشکلات حوزه صنعت توسط صنعتگران

  • بهبود مشارکت و همکاری میان صنعت و دانشگاه

  • ایجاد مشارکت علمی-فنی بین محققان دانشگاه‌های مختلف کشور

  • حمایت از پایان نامه های کاربردی

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی