برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع ارسال خلاصه آثار 1398-06-27
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1398-06-27
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1398-06-27
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1398-06-27
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1398-06-27
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1398-06-27