نمایه شدن دومین همایش ملی موتورهای درونسوز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
1397-06-24

با پیگیری های صورت گرفته از سوی دبیرخانه دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه گردید.