دهمین جلسه کمیته راهبری دومین همایش موتورهای درونسوز برگزار گردید.
1397-07-16

دهمین جلسه کمیته راهبری همایش ملی موتورهای درونسوز با حضور دبیر همایش، دبیران علمی و اجرایی و نیز مدیر اجرایی همایش در محل دبیرخانه همایش برگزار گردید. در این جلسه، اقدامات صورت گرفته درخصوص اطلاع رسانی همایش، دریافت مقالات، سیاست های جذب حامیان، موارد مرتبط با راه اندازی نمایشگاه و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.