جلسه مشترک کمیته راهبری همایش و شورای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی برگزار شد.
1397-07-16

جلسه مشترک کمیته راهبری همایش و شواری دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به منظور بررسی اقدامات انجام گرفته در امور علمی و اجرایی همایش و نیز برنامه های آتی همایش در محل دفتر ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار گردید. در این جلسه ریاست دانشکده مهندسی مکانیک، معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک و نیز مدیران گروه های آموزشی حرارت و سیالات و ساخت تولید به همراه دبیر همایش و دبیران علمی و اجرایی حضور داشتند. 

در ابتدا دکتر جهانیان به بیان اقدامات کلی انجام شده در خصوص سیاستگذاری و اقدامات اجرایی همایش پرداخت. در ادامه قابلیت های دانشکده جهت کمک به اجرای هرچه بهتر همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دبیران اجرایی و علمی به بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه های تخصصی پرداختند. همچنین ریاست دانشکده مهندسی مکانیک ضمن تشکر از کمیته راهبری همایش بر حمایت همه جانبه دانشکده مهندسی مکانیک از برگزاری این رخداد علمی-تخصصی تاکید نمود.