امکان ارسال آثار مکتوب پژوهشگران در قالب "یادداشت فنی"
1397-07-21

به منظور افزایش غنای فناورانه همایش،‌ در 2مین همایش ملی موتورهای درونسوز، علاوه بر مقالات علمی مرتبط با موتورهای درونسوز،‌ "یادداشت های فنی" نیز دریافت و منتشر می گردد. متخصصین صنعتی می توانند نتایج پژوهش ها و تجربیات صنعتی خود را در قالب ارائه یادداشت های فنی در اختیار سایر متخصصین و علاقمندان حوزه فناوری موتورهای درونسوز قرار دهند. پژوهشگران علاقمندان به ارائه یادداشت فنی، می توانند الگوی تدوین یادداشت فنی را در زیرمنوی "راهنمای نگارش یادداشت فنی" مندرج در منوی "مقاله/یادداشت فنی" سایت، بیابند.