گروه صنعتی ایران خودرو به «حامیان ویژه» 2مین همایش ملی موتورهای درونسوز پیوست
1397-08-09

با پیگیری های صورت گرفته، گروه صنعتی ایران خودرو به «حامیان ویژه» 2مین همایش ملی موتورهای درونسوز پیوست.