استانداری مازندران، فرمانداری شهرستان بابل و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به زمره «حامیان ویژه» همایش پیوستند.
1397-08-10


استانداری مازندران، فرمانداری شهرستان بابل و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به زمره «حامیان ویژه» همایش پیوستند.