برگزاری جلسه مشترک با شرکت دیزل سنگین ایران
1397-09-13

جلسه هماهنگی صنعتی به منظور مشارکت شرکت دیزل سنگین ایران و تقویت ارتباطات صنعت و دانشگاه در استان مازندران با حضور اعضای کمیته راهبری همایش و مدیران مرتبط در شرکت دیزل سنگین ایران برگزار شد. در این نشست، دو طرف ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری مشترک در برگزاری همایش، سرفصل های همکاری مشترک را تبیین نمودند.

در این نشست که در روز یکشنبه مورخ 11 آذرماه با حضور مدیر دفتر طراحی و نیز مدیر آموزش شرکت دسا برگزار گردید، ضمن معرفی این شرکت، برتمایل این شرکت نسبت به مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز نشست های تخصصی همایش تاکید شد. همچنین مقرر شد نقشه راه ارتباط موثر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و شرکت دیزل سنگین ایران با همکاری دو طرف ترسیم و تدوین گردد.