آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات
1397-09-22
آخرین تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به مصوبه کمیته علمی دومین همایش ملی موتورهای درونسوز، مهلت ارسال مقالات تا روز چهارشنبه 12 دی 1397 تمدید شد.

توجه: این مهلت نهایی بوده و به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.