برگزاری جلسه اعضای کمیته راهبری همایش با ریاست محترم هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
1397-10-26

در این جلسه که روز چهارشنبه مورخ 26 دیماه 97 با حضور اعضای کمیته راهبری همایش و ریاست محترم هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور برگزار گردید، جناب آقای مهندس نجفی منش ضمن قبول دعوت کمیته راهبری مبنی بر حضور در پنل میزگرد تخصصی همایش با محوریت چالش ها و فرصت های ساخت و تامین قطعات موتورهای درونسوز بعنوان کالای ایرانی، بر حمایت این انجمن از برگزاری دومین همایش ملی موتورهای درونسوز در دانشگاه صنعتی نوشیروانی تاکید نمود.