برنامه زمان بندی

 

برای دریافت برنامه زمان بندی اجرای برنامه های همایش بر روی لینک کلیک نمایید. برنامه از بخش های زیر تشکیل شده است:

- زمان بندی تمامی برنامه های سه روز همایش

-زمان بندی ازائه نشست های صنعتی

- زمان بندی میزگردهای تخصصی

-فهرست کارگاههای همایش

-زمان بندی ارائه مقالات