دانشگاه امیر کبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه تهران دانشگاه تهران
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه خواجه نصیر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه شریف دانشگاه صنعتی شریف
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه مدرس  دانشگاه تربیت مدرس
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه علم و صنعت  دانشگاه علم و صنعت ایران
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه باهنر  دانشگاه شهید باهنر کرمان
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه فردوسی  دانشگاه فردوسی مشهد
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه سهند  دانشگاه صنعتی سهند تبریز
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه شهید بهشتی  دانشگاه شهید بهشتی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه شاهرود  دانشگاه صنعتی شاهرود
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه سمنان  دانشگاه سمنان
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه شهید رحایی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه تفرش  دانشگاه تفرش
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه اراک   دانشگاه صنعتی اراک
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه خوارزمی  دانشگاه خوارزمی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه محقق  دانشگاه محقق اردبیلی
معاونت پژوهشی و فناوری

 

دانشگاه فناوری نوین  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
معاونت پژوهشی و فناوری

 

 انجمن مهندسان مکانیک ایران  انجمن مهندسان مکانیک ایران
معاونت پژوهشی و فناوری

 

 پژوهشگاه صنعت نفت  پژوهشگاه صنعت نفت
معاونت پژوهشی و فناوری

 

مرکز تحقیقات موتور    مرکز تحقیقات موتور
معاونت پژوهشی و فناوری

 

  پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست   پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست
معاونت پژوهشی و فناوری