ارسال آثار مکتوب پژوهشی در این همایش به دو صورت ارسال مقالات علمی و یادداشت های فنی صورت می پذیرد. مقالات علمی عمدتاً حاوی نتایج پژوهش های علمی و یادداشت های فنی به منظور تصویف فناوری،‌ ارائه راهکارهای عملی و نیز بیان تجربیات مدون می باشد. پژوهشگران محترم پس از انتخاب نوع اثر پژوهشی خود، از طریق منوی "مقاله/یادداشت فنی" نسبت به دانلود قالب مدنظر اقدام و پس از تکمیل تدوین مقاله/یادداشت فنی، از طریق سامانه ارسال و پیگیری مقاله اقدام نمایند.