کمیته اجرایی همایش

 

دانشگاه خواجه نصیر

سید ایمان پورموسوی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند


مسئول دبیرخانه

 

محمدرضا فلاح

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-سیستم های قدرت،‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


مسئول فناوری اطلاعات

 

اشکان قائدی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


مسئول پشتیبانی

 

امیرحسین ذبیحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل


عضو کمیته اجرایی

 

عطیه تقی زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی،‌ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

عضو دبیرخانه