شرکت های فعال در حوزه تحقیقات، طراحی، آزمون، تولید و سایر ارکان زنجیره ارزش ساز می توانند جهت عرصه محصولات و خدمات خود در نمایشگاه جانبی همایش شرکت نمایند.

اطلاعات مربوط به جانمایی و هزینه غرفه های نمایشگاه به شرح مندرج در ذیل می باشد.