شرکت کننده گرامی، با توجه به لزوم هم سان سازی فایل های ارائه (اعم از ارائه شفاهی و پوستر)، لطفاً جهت آماده سازی فایل های ارائه صرفاً از قالب های استاندارد مندرج در ذیل استفاده فرمایید:

1- قالب فایل ارائه برای مقالات پذیرفته شده بصورت ارائه شفاهی

2- قالب فایل مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر