طراحی و ساخت راکتور گازی‌ساز پایین سو به منظور تولید گاز سنتز از ضایعات کشاورزی
کد مقاله : 1009-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
علی گرامی1، محمدحسین کیانمهر2، رضا حسن بیگی2، مسعود دهقانی صوفی *3
1گروه فنی-کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
2استاد گروه فنی-کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
3استادیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی و افزایش آگاهی‌ها نسبت به ضرورت الزام به سیاست‌های توسعه پایدار، پژوهش در زمینه فناوری تولید و کاربرد سوخت‌های زیستی در دهه‌های اخیر رشد شتاب داری داشته است. در این راستا، زیست توده که از جمله منابع مهم تجدیدپذیر و پایدار است اهمیت ویژه‌ای دارد. امروزه فرآوری زیست توده توسط فناوری گازی‌سازی به منظور تولید گاز سنتز از ضایعات محصولات کشاورزی بعنوان یکی از نوین‌ترین روش‌های پایدار تولید سوخت‌های زیستی مطرح است و گاز سنتز تولید شده را می‌توان پس از خالص‌سازی در موتورهای درونسوز مورد استفاده قرار داد. در این تحقیق از میان روش‌های مختلف گازی‌سازی، با توجه به گزارش‌های موجود در ادبیات تحقیق در زمینه بازده عملکرد بهتر و حساسیت کمتر راکتورهای گازی‌ساز پایین سو، یک نمونه آزمایشگاهی از این راکتور با حجم محفظه واکنش 012/0 متر مکعب و با دبی ‌حجمی 5/13 مترمکعب بر ساعت طراحی و ساخته شد. بر اساس نتایج ارزیابی دستگاه، دمای گاز خروجی بین 580 تا 620 درجه سلسیوس، توان دستگاه 11103 کیلوژول و بازده دستگاه 63 درصد بدست آمد.
کلیدواژه ها:
سوخت های زیستی، بیوگاز، گازی سازی، راکتور پایین سو
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است