بررسی تجربی اثر متغیرهای کاری مختلف موتور بر روی دمای سیلندر و سرسیلندر
کد مقاله : 1012-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
مجتبی محرابی وقار *
1452636996
چکیده مقاله:
یکی از موارد مهمی که در طراحی موتورهای احتراق داخلی مهم است انتخاب ویژگی‌های موادی برای قطعات حساس تحت تأثیر بار مکانیکی و حرارتی است. یکی از قطعات مهمی که به لحاظ حرارتی و مکانیکی تحت بارهای نوسانی است سیلندر و سرسیلندر موتور هستند. دمای سیلندر و سرسیلندر موتور متأثر از شرایط کاری موتور می‌تواند تغییر بکند. دانستن دمای کاری سیلندر و سرسیلندر و دیگر قطعات موتور در انتخاب موارد و شرایط مرزی آن‌ها اثر دارند. در این مقاله به بررسی اثر شرایط کاری موتور از قبیل سرعت موتور، نوع سوخت، دمای آب موتور و بار موتور و همچنین اثر غنای سوخت بر روی دمای دیواره سیلندر و سرسیلندر با استفاده از آزمون موتوری پرداخته می‌شود. در این آزمون حسگرها روی قطعات با چسبی متناسب با آلیاژشان چسبیده شدند. در این آزمون‌ها مشخص شد که اثر 9 درصدی در غنای سوخت در کاهش دمای دیواره سیلندر و سرسیلندر بسیار بیشتر از دمای آب موتور و شرایط کاری موتور بوده و با افزایش غنای سوخت تا حدود 10 درجه سلسیوس می‌توان دمای دیواره سیلندر را کاهش داد و با تغییر نوع سوخت از بنزین به گاز دمای دیواره سیلندر و سرسیلندر تا 40 درجه سلسیوس افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه در شرایطی که دمای آب موتور به دلیل خرابی سیستم خنک کاری موجب بالا رفتن دمای سیلندر و سرسیلندر می‌شود، می‌توان با غنی‌سازی سوخت و حتی تغییر نوع سوخت دما را بشدت کاهش داد و از خرابی موتور جلوگیری کرد.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه‌ها: سیلندر، سرسیلندر، غنای سوخت، حسگر، سیستم خنک کاری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است