تحلیل خرابی فنر دریچه هوای یک موتور درونسوز
کد مقاله : 1015-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
امیر مافی1، مهدی زارع *2، پیام کاملی1، سعید جوان1
1کارشناس شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو
2شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو، آزمایشگاه موتور
چکیده مقاله:
فنر قطعه ای است که در سامانه های مکانیکی با اهدافی از قبیل ذخیره کردن انرژی مکانیکی، جذب ضربه و ارتعاش استفاده می شود. فنرهای دریچه های هوا از قطعات مهم یک موتور درونسوز هستند و عملکرد صحیح آنها تاثیر بسزایی بر توان، عملکرد و آلایندگی موتور دارد. همچنین دوام این قطعات نقش مهمی در قابلیت اطمینان موتور دارد. اصلی ترین حالت خرابی فنرهای دریچه شکست خستگی است. پژوهش حاضر به بررسی علت شکست فنر دریچه هوای یک موتور درونسوز تنفس طبیعی در طی آزمون دوام می پردازد. فنر مذکور از نوع استوانه ای است. برای یافتن علت شکست این فنر ابتدا بقیه فنرهای موتور مذکور از لحاظ ابعادی و نیرویی بررسی شدند. سپس بر روی فنر شکسته شده آزمون های کوانتومتری، سختی سنجی، متالوگرافی، تعیین ناخالصی و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد. نتایج حاصل از آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که علت اصلی شکست ناشی اثر ابزار است که در طی فرآیند ساخت بر روی فنر به جا مانده است.
کلیدواژه ها:
فنر دریچه هوا، تحلیل خرابی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، اثر ابزار.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است