راستی آزمایی روش پایش دستگاه اندازه‌گیری مصرف سوخت اتاق‌های آزمون با موتورهای مرجع به روش آماری
کد مقاله : 1017-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
مهرداد افشاری *1، اصغر پاداش1، امین قسامی2
1کارشناس آزمون، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
2کارشناس تجهیزات و سرویس دوره ای، شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایرانخودرو
چکیده مقاله:
امروزه ارقام به دست آمده از اندازه‌گیری، تحت عناوین مختلف و بسیار بیشتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحت کنترل بودن فرآیند، توانایی ماشین و فرایند تولید با استفاده از داده‌های آماری حاصل از فرایند مشخص می‌شوند. لذا اخذ تصمیم در مورد کیفیت محصول، به کیفیت اندازه‌گیری بستگی دارد. بهره‌گیری از تحلیل‌هایی که با استفاده از اندازه‌گیری و ارقام جمع‌آوری می‌شوند به کیفیت سیستم اندازه‌گیری بستگی دارد. برای اینکه اندازه‌گیری با دقت بیشتر و مناسب‌تر انجام گیرد لازم است تمامی عوامل موثر بر آن از جمله اپراتور، ابزار و محیط اندازه‌گیری مناسب باشند. یکی از روش‌های پایش داده‌های کمی، تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری موسوم بهMSA است. در مقاله حاضر با استفاده از این تکنیک و مفاهیم تکرار‌پذیری و تکثیر‌پذیری (Gage R&R) به پایش دستگاه مصرف سوخت سه اتاق آزمون و مقایسه آنها پرداخته شده است. سه دستگاه مصرف سوخت توسط دو موتور مرجع و هر کدام 5 بار مورد آزمون قرار گرفته اند و در نهایت صرفا با تجزیه و تحلیل آماری به بررسی سه دستگاه از لحاظ مفاهیم اندازه‌گیری پرداخته شده است. در نهایت نتیجه‌گیری شده است که روش استفاده از موتور مرجع کافی نیست و در کنار آن نیاز به یک اتاق یا تجهیز مرجع نیز وجود دارد.
کلیدواژه ها:
سیستم اندازه‌گیری، دستگاه اندازه‌گیری مصرف سوخت، تکرارپذیری، تکثیرپذیری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است