تعیین ظرفیت بهینه انباره الکتریکی و موتور-مولد برق یک خودرو دورگه سری با استفاده از داده‌های تجربی و شبیه‌سازی چرخه‌ای
کد مقاله : 1024-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
ایمان چیت ساز *1، مهدی رجبعلی2، سیامک علیزاده نیا2، میثم صالحی2
1عضو هیات علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
2ایپکو
چکیده مقاله:
خودروهای دورگه نقش روز افزونی در کاهش مصرف سوخت شهرهای با حجم ترافیک سنگین پیدا کرده‌اند. راهکار مدیریتی خودرو و ظرفیت انباره الکتریکی نقش اصلی در مصرف سوخت خودروهای دورگه دارد. خودروی دورگه رانا به صورت نمونه توسط شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو ساخته و رونمایی شده است. در پژوهش حاضر، ظرفیت بهینه انباره الکتریکی و مجموعه تولید توان با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی خودرو در شهر تهران ارایه شده است. با کوچک شدن انباره الکتریکی، ضمن کاهش وزن مجموعه امکان تعویض راحت و سریع آن فراهم می‌شود. شایان ذکر است که با کوچک شدن انباره الکتریکی، هزینه اولیه خودرو کاهش یافته و مصرف سوخت خودرویی نیز به دلیل بهبود ضرایب دنده خلاص و وزن خودرو کاهش چشمگیری خواهد داشت. روش انتگرال‌گیری مستقیم از داده‌های تجربی به منظور محاسبه ظرفیت مجموعه تولید توان و انباره الکتریکی استفاده شده است. مؤلفه‌های شیب‌روی و عملکرد رانندگی خودرو در چرخه‌های مختلف به منظور صحت مجموعه تولید توان محاسبه شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
خودرو دورگه سری، انباره الکتریکی، تعیین ظرفیت بهینه، چرخه رانندگی، کاهش مصرف سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است