ایجاد مدل یک‌بعدی موتور احتراق داخلی دورانی هوایی با استفاده از المان‌های موتور رفت و برگشتی
کد مقاله : 1033-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سید علیرضا شریفی *1، احسان عباسی2، صابر میرزالی1
1مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
2کارشناس - مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
چکیده مقاله:
موتورهای ونکل به دلیل داشتن مزیت‌هایی هم‌چون نسبت توان به وزن بیشتر، تنفس بهتر و قطعات دوار کمتر در مقایسه با موتورهای پیستونی مورد توجه بوده‌اند. با توجه به تعدد نرم‌افزارهای تجاری برای مدل‌سازی موتورهای رفت و برگشتی و در مقابل کاستی نرم‌افزار برای مدل‌سازی موتور ونکل، ایجاد مدل معتبر این موتور در نرم‌افزاری تجاری توسط مدلی مشابه موتورهای رفت و برگشتی جهت بررسی شرایط مختلف کاری برای موتور ونکل حائز اهمیت خواهد بود. در این مقاله با معادل‌سازی عملکرد موتور ونکل با یک موتور رفت و برگشتی، مدل موتور در نرم‌افزار ایجاد گردیده است. شبیه‌سازی با معادل‌سازی در هندسه، دور موتور و تنفس موتور صورت پذیرفته‌است. نتایج تست‌های تجربی که در سه ارتفاع مختلف از سطح دریا و در بارگذاری‌های متفاوت صورت گرفته است جهت اعتبارسنجی با نتایج خروجی از مدل یک‌بعدی مقایسه شده است. بعد از صحت سنجی پارامترهای عملکردی در شرایط مختلف و همچنین مشخصاتی همچون مصرف سوخت ویژه، راندمان حجمی و توان تولیدی در تمام بار برای دورهای مختلف موتور بیان گردیده است.
اسب
کلیدواژه ها:
موتور احتراق داخلی دورانی، مدل یک‌بعدی، نرم‌افزار GT-Power.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است