کنترل ویست‌گیت توربوشارژر با روش کنترل زمان‌بند بهره با استفاده از نرم‌افزارهای GT-POWER وMATLAB
کد مقاله : 1034-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سید علیرضا شریفی *1، پیمان یوسفی1، صابر میرزالی1، احسان عباسی2
1مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
2کارشناس - مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
چکیده مقاله:
توربوشارژرها جهت افزایش فشار هوای منیفولد موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. مسئله بسیار مهم در توربوشارژرها، کنترل فشار هوای ورودی منیفولد موتور است که این موضوع از طریق کنترل سرعت توربوشارژر صورت می‌پذیرد، اما از آنجایی‌که کنترل سرعت توربوشارژر به‌صورت مستقیم از لحاظ عملی امری دشوار است، لذا این کار، به‌صورت غیرمستقیم و از طریق دریچه‌ای به نام ویست گیت که در خروجی موتور و ورودی توربین توربوشارژر قرار می‌گیرد، انجام می‌پذیرد. یکی از روش‌های کنترلی پرکاربرد در صنعت، کنترل زمان‌بند بهره است. این روش جهت کنترل عملکرد توربوشارژر در سه بخش پارامترهای کنترل‌کننده، ناظر و سیستم، طراحی و به کار گرفته شده است.
عملکرد صحیح یک حلقه کنترلی را می‌توان با صحت مدل در نظر گرفته‌شده برای سیستم و کنترل‌کننده مناسب طراحی‌شده، ارزیابی نمود. در این مقاله ابتدا مدل موتور موردنظر به انضمام توربوشارژر در نرم‌افزار GT-POWER ایجاد شده است. سپس با تعریف پارامترهای ورودی و خروجی در مدل ایجادشده در نرم‌افزار GT-POWER، مدل جهت طراحی کنترل‌کننده با نرم‌افزار MATLAB مرتبط می‌گردد. در گام بعدی دو روش جهت طراحی کنترل‌کننده‌های مناسب برای روش کنترل زمان‌بند بهره ارائه‌شده است، درنهایت موثر بودن روش کنترل زمان‌بند بهره برای کنترل توربوشارژر نشان داده می‌شود
کلیدواژه ها:
توربوشارژر، کنترل زمان‌بند بهره، کنترل توربوشارژر، شناسایی سیستم، MATLAB، GT-POWER
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است