ایجاد مدل مقدار متوسط موتور مزدا 13b در نرم‌افزار GT-Power به همراه توربوشارژر
کد مقاله : 1035-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سید علیرضا شریفی *1، احسان عباسی2، صابر میرزالی1
1مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
2کارشناس - مرکز پیشرانش نهاب - دانشگاه امام حسین
چکیده مقاله:
کنترل نرم‌افزار در حلقه امروزه بدلیل کاهش هزینه‌ها در اجرا و زمان پروژه مورد توجه بوده و جهت انجام کنترل بر روی مدل نرم‌افزاری موتور نیاز به مدلی است که در حل سریع بوده و بتوان با تغییر در ورودی به سرعت حل‌شدن مدل و تغییر در خروجی را مشاهده نمود. ایجاد مدل مقدار متوسط موتور یک روش مناسب برای کنترل موتور است که با انتقال اطلاعات عملکردی از مدل دقیق به این مدل مقدار متوسط، می‌توان بسیاری از المان و جزییات را ساده‌سازی کرد و به نتایج منطبق با مدل دقیق اما با سرعت حل بسیار بیشتر رسید. در این مقاله به چگونگی ایجاد مدل حل سریع و مشخصه‌های لازم برای ایجاد این مدل پرداخته شده است و نتایج مدل سریع با مدل دقیق و دارای جزییات، مقایسه و بررسی می‌شود.
مدل مقدار متوسط، مدلی بر پایه نقشه نقاط عملکردی است که با تعیین این مشخصات توسط مدل دقیق و انتقال آن به مدل سریع، حل در ناحیه وارد شده با سرعتی تا 15 برابر سریعتر می‌تواند صورت گیرد. این نقاط عملکردی وابسته به پارامترهای سیالاتی در منیفولد ورودی تعریف می‌شود تا در صورت تغییر شرایط محیطی و تنفسی موتور، مدل همچنان بتواند به تحلیل عملکردی بپردازد.
مشخص خواهد شد چنانچه مشخصه‌های مدل مقدار متوسط در سه بخش راندمان حجمی، فشار موثر میانگین اندیکاتوری و درصد انرژی گازهای خروجی مدل دقیق انتقال یابد، حل و پاسخ مدل به تغییرات بسیار سریع‌تر خواهد بود، در حالیکه همان دقت در خروجی‌ها راخواهد داشت.
کلیدواژه ها:
مدل حل سریع، مدل مقدار متوسط، GT-Power،Simulink ، توربوشارژر.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است