ارائه مدلی برای فرآیند طراحی محصول به کمک بکارگیری تکنیکهای DFMA و AHP
کد مقاله : 1037-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
عباس ولدی *1، سید امیر حسین سیادتی2، عبدالرزاق طاهایی3، محمد فریدی4
1دانشجوی کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک خودرو – دانشگاه آزاد (واحد پرند)
2کارشناس اداره مهندسی طراحی فرآیند- شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
3شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
4رئیس اداره کل مهندسی طراحی فرآیند - شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
چکیده مقاله:
رقابت میان تولیدکنندگان خودرو، هزینه و کیفیت نهایی محصول را به مهمترین چالشهای خودروسازان تبدیل کرده است. بمنظور طراحی موثرتر محصول، لازم است توسط روشهای نوین، دانش فنی ساخت، مواد و فرآیندها در طراحی محصول لحاظ شود.
روشهای مختلف در طراحی محصول، منجر به خلق گزینههای مختلف برای تولید محصول می‌شود. انتخاب گزینهای که معیارهایی از قبیل کیفیت، هزینه، قابلیت تولید، قابلیت مونتاژ پذیری و... را در بهینهترین حالت ممکن قرار دهد؛ از چالشهای مدیران پروژههای طراحی محصول میباشد. در همین راستا، برای پاسخگویی به جنبههای طراحی محصول و تصمیمگیری بهینه تکنیکهایDFMA و AHP بکار گرفته شد. در مدل ارائه شده از تکنیک طراحی برای ساخت و مونتاژ(DFMA ) بدلیل بهینهسازی فرآیند طراحی، به عنوان روش نوین طراحی محصول و از AHP جهت انتخاب طرح بهینه استفاده شده است. به عنوان مطالعهی موردی، مدل معرفی شده برای طراحی قطعهی صفحه گردگیر موتور ملی توسط ماژول DFMA در نرم افزار Solidworks مورد استفاده قرار گرفت. معیارهای چندگانه تصمیمگیری، همانند قابلیت تولید، مونتاژپذیری، هزینه ساخت، هزینه مونتاژ، کیفیت قطعه، عملکرد قطعه، قابلیت تعمیر و ... برای هر یک از چهار مدل توسط تیم کارشناسی وزندهی و توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) در نرمافزارExpert Choice اولویتبندی شدند.
نتایج حاکی از برتری مدل طراحی شده توسط تکنیک DFMA میباشد. با توجه به نتایج، مدل معرفی شده روشی سیستماتیک برای طراحی محصول میباشد تا ضمن اطمینان از حصول یکپارچگی در فرآیند طراحی، ساخت، مونتاژ و خدمات پس از فروش، گزینه‌ی انتخاب شده تمامی آیتمهای تاثیرگذار در طراحی بهینه قطعه را برآورد کرده باشد.
کلیدواژه ها:
طراحی برای ساخت، طراحی برای مونتاژ، تصمیم گیری چند معیاره، بهینه سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است