بررسی ارتعاشات عرضی تسمه متعلقات موتور به روش آنالیز مرتبه
کد مقاله : 1042-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
جعفر هاشمی داریان *، سعید جوان، بهنام میرزا رضایی، محمد نجات
شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران‌خودرو، تهران، ایران
چکیده مقاله:
ارتعاشات عرضی تسمه متعلقات بر صدای تولید شده از این ناحیه و همچنین عمر این تسمه تاثیر گذار است. بنابراین درک این پدیده و بررسی عوامل تاثیر گذار بر آن میتواند در فرآیند کاهش صدای تولید شده و افزایش عمر تسمه مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله ارتعاشات عرضی تسمه متعلقات بصورت تجربی اندازه‌گیری شده و تحلیل گردیده است. بعد از انجام آزمون و اندازه‌گیری سیگنال جابجایی تسمه در دو نقطه از مجموعه متعلقات، این سیگنال به حوزه فرکانس برده شد و با توجه به مشاهده تابعیت ارتعاشات به دور موتور، آنالیز مرتبه برای تحلیل ارتعاشات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمون و تحلیل آن نشان می‌دهد که فرکانس طبیعی ارتعاشات عرضی تسمه در ناحیه بین پولی کمپرسور و پولی میل‌لنگ در حالت روشن بودن کمپرسور و خاموش بودن آن متفاوت است ولی بار موتور تاثیری بر آن ندارد. اما در ناحیه بین هرزگرد و تسمه سفت کن، فرکانس طبیعی ارتعاشات تسمه، تاثیری زیادی از بار موتور و وضعیت روشن و یا خاموش بودن کمپرسور و مولد برق نمی‌گیرد. در تمام دورهای موتور، فرکانس غالب نوسانات تسمه برابر فرکانس طبیعی است. در برخی نقاط، دامنه نوسان مقدار بیشتری دارد که فرکانس این نقاط متناسب مرتبه‌های 2، 3، 4 و برخی مرتبه های دیگر دور موتور است.
کلیدواژه ها:
آنالیز مرتبه، ارتعاشات عرضی، تسمه مجموعه متعلقات موتور، فرکانس طبیعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است