صحه گذاری پایه تسمه سفت کن موتور به روش آزمون های عمر شتاب یافته
کد مقاله : 1043-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
مهدی رضائی *
کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج، نرسیده به سه راه ارج, شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
چکیده مقاله:
یکی از مراحل اصلی فرایند توسعه موتور، آزمونهای صحه گذاری است که از نظر زمان و هزینه سهم مهمی در این فرایند دارد. این آزمونها به بررسی عملکرد سامانه ها و قطعات موتور و دوام آنها می پردازند. امروزه با توجه به شتاب توسعه خودرو در بازار و کاهش زمان صحه گذاری موتور، تسریع در این زمینه امری ضروری است و این موضوع در حالی است که مفاهیمی مانند قابلیت اطمینان در توسعه خودرو جدی تر شده و پرداختن به آن اجتناب ناپذیر است. آزمون های عمر از طولانی ترین مراحل صحه گذاری بوده که برخی از آنها چندین هفته به طول می انجامد. تسریع زمان این آزمونها با حفظ همان قابلیت اطمینان، موضوع آزمون های عمر شتاب یافته است. در آزمون عمر شتاب یافته، شدت بارگذاری قطعات در آزمون طراحی شده افزایش می یابد و یا چرخه هایی که تاثیر کمتری در خرابی قطعه دارد حذف می شود تا زمان رسیدن به خرابی کاهش یابد. در این پژوهش تسمه سفتکن متعلقات جانبی یک موتور بنزینی مطابق فرایند دوام سازنده آزمایش شد و زمان آزمون دوام پایه تسمه سفتکن 436 ساعت بدست آمد. بمنظور شتابدهی آزمون عمر، نیروی کشش تسمه تا حدود 1.4 برابر شده و آزمون تکرار شد در نتیجه عمر قطعه به 200 ساعت رسید. در ادامه با شبیه سازی اجزای محدود قطعه و استخراج تعداد چرخه خرابی به کمک روابط خستگی، ساعت خرابی قطعه در حالت عادی محاسبه و به کمک روابط قابلیت اطمینان، زمان عمر شتاب یافته بدست آمد که کمتر از 200 ساعت شد.
کلیدواژه ها:
آزمون عمر شتاب یافته، تسمه سفت کن، آزمون دوام، قابلیت اطمینان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است