بررسی اثر کاهش دور آرام موتور احتراقی چهار استوانه بر سطح ارتعاشات داخل کابین
کد مقاله : 1047-ICICE&O (R2)
نویسندگان:
هادی محمدی بیدهندی *، یعقوب عباس زاده
کارشناس واحد محاسبات مهندسی
چکیده مقاله:
امروزه یکی از موارد موثر در رضایت مشتری از خودرو سواری، احساس راحتی سرنشینان آن است و سطح ارتعاشات داخل کابین نقش عمده‌ای در این مورد دارد. با توجه به شرایط ترافیکی داخل شهرها و کارکرد نسبتاً زیاد موتور در دور آرام، بهینه سازی مصرف سوخت در دور آرام موتور الزامی است. با کاهش دور آرام مصرف سوخت موتور کاهش می‌یابد ولی یکی از نتایج تغییر دور آرام، تغییر در سطح ارتعاشات داخل کابین است. در این تحقیق ابتدا عوامل موثر بر نوسانات موتور به عنوان تنها منبع ارتعاش خودرو در حالت ایستا و انتقال آن به داخل کابین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از آزمون ارتعاشی روی یک خودرو با موتور چهار استوانه، به بررسی اثر کاهش دور آرام موتور روی ارتعاش کابین، پرداخته شده است. این موضوع با ثبت ارتعاشات موتور و بدنه در محل دسته موتورها و اجزای داخل کابین (ریل صندلی راننده، غربیلک فرمان) با بکارگیری حسگرهای شتاب‌سنج انجام شده است. داده‌ها در حوزه زمان ثبت شده و جهت تحلیل نتایج با تبدیل سریع فوریه به حوزه فرکانسی انتقال یافته‌اند. بررسی نتایج نشان می‌دهد، در تنظیم دور آرام موتور احتراقی اگر علاوه بر پارامتر مصرف سوخت، ارتعاشات خودرو و راحتی سرنشین نیز مورد توجه باشد، می‌توان به دور آرام بهینه از هر دو لحاظ دست یافت.
کلیدواژه ها:
دور آرام، ارتعاشات کابین، راحتی خودرو
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است