بررسی تاثیر چرخه‌های رانندگی بر فرسایش کاتالیست و آلایندگی خودروی احتراق داخلی
کد مقاله : 1050-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
پرهام طاهرخانی1، شهاب مافی2، امیرحسن کاکایی *1
1دانشکده خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
فرسایش مبدل کاتالیست نقش مهمی بر آلایندگی تولید شده توسط خودروها در طی عمر خودرو ایفا میکند. شناخت بهتر عوامل موثر بر فرسودگی کاتالیست و تعویض به موقع آن می‌تواند تاثیر شگرفی بر کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای احتراق داخلی و بهبود کیفیت هوای کلان‌شهرها داشته باشد. یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر عملکرد و عمر کاتالیست تاثیرگذار باشد، شرایط رانندگی یا همان چرخه‌ رانندگی روزانه می‌باشد. در این مقاله این تئوری مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد که فرسایش کاتالیست در چرخه‌های رانندگی مختلف رفتار متفاوتی داشته و از همین جهت میزان مسافت پیشنهادی توسط سازندگان کاتالیست برای تعیین حد فرسایش باید مطابق با چرخه‌های رانندگی بومی باشد. به منظور بررسی این ایده از مدل‌سازی سینماتیکی خودرو به همراه کاتالیست سه‌راهه در چرخه رانندگی به وسیله نرم‌افزار GT-Suite استفاده می‌گردد. نرخ فرسایش متناسب با سیکل رانندگی مبنا یا همان NEDC محاسبه شده و جهت استفاده از این نرخ برای سیکل‌ رانندگی دیگر از رابطه مسافت معادل جهت مقایسه سیکل رانندگی با سیکل مبنا از منظر کاهش عمر کاتالیست، استفاده می‌شود. مقایسه کاتالیست در یک مسافت مشخص در دو حالت مشاهده پدیده فرسایش و عدم مشاهده پدیده فرسایش، ارزش موضوع فرسایش کاتالیست مشخص میشود. اختلاف آلایندگی تولید شده وابسته به سیکل بین حالت تازه و فرسوده از 2 تا 5 برابر اختلاف وجود دارد. در چرخه‌های رانندگی که از داده‌های رانندگی در تهران توسعه یافته‌اند، با تعویض به موقع کاتالیست در 74 هزار کیلومتر مسافت طی شده توسط خودرو، مقدار آلایندگی به یک پنجم حالت کلی میرسد.
کلیدواژه ها:
مبدل کاتالیست سه راه، فرسایش، مدلسازی سینماتیکی خودرو، چرخه رانندگی، آلایندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است