کاهش مصرف سوخت موتور دیزل سنگین در احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده با افزودن هیدروژن
کد مقاله : 1052-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
مجتبی ابراهیمی1، سید علی جزایری *2، هادی معبدی رحیمی2
1Islamic Azad University- Ayatollah Amoli Branch
2Amol-Mazandaran-Iran
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه کاهش مصرف سوخت یک موتور دیزل سنگین در عملکرد با احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده با بهره گیری از سوخت های گاز طبیعی و گازوئیل با افزوده هیدروژن می باشد. موتور دیزل سنگین تک سیلندر تحت مطالعه برای عملکرد در محدوده بار میانی و در فشار موثر متوسط اندیکاتوری ناخالص معادل 4/9 بار تنظیم شده است. میزان پاشش سوخت دیزل به محفظه احتراق ثابت بوده و با فرض ثابت بودن محتوای کلی انرژی سوخت ها، هیدروژن بهمراه بازگردانی گازهای خروجی موتور به تدریج به گاز طبیعی اضافه می گردد. نتایج حاصل از شبیه سازی احتراق نشان دادند که در زمان افزودن هیدروژن به گاز طبیعی، بدون مواجهه عملکرد موتور با ضربه دیزل می توان به ارتقای سهم انرژی هیدروژن تا حداکثر 40% دست یافت در حالیکه تلفات در قدرت خروجی موتور کمتر از 1% بوده و شرط احتراق دما پائین نیز برقرار می باشد. علاوه بر آن، ضمن دست یابی به راندمان اندیکاتوری ناخالص بالای 50% می توان در هر سیکل عملکردی موتور مصرف کل سوخت های هیدروکربنی را به میزان حداکثر 46% کاهش داد.
کلیدواژه ها:
احتراق اشتعال تراکمی، واکنش پذیری کنترل شده، موتور دیزل سنگین، مصرف سوخت، هیدروژن
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است