بررسی اثرات ذرات نانو، فرایند عملیات حرارتی و غلظت اسید بر نرخ خوردگی در آلیاژ آلومینیوم پیستون با استفاده از آنالیز رگرسیون
کد مقاله : 1055-ICICE&O
نویسندگان:
هانیه ارو1، محمد صادق اقارب پرست1، محبوبه ازادی1، محمد آزادی *2
1دانشگاه سمنان
2عضو هیات علمی
چکیده مقاله:
در موتورهای دیزل، به علت وجود گوگرد در سوخت، پدیده خوردگی در قطعات آلومینیومی مشاهده می‌شود. در این پژوهش، حساسیت نرخ خوردگی به پارامترهای ذرات نانو، عملیات حرارتی و غلظت اسید، در آلیاژ آلومینیوم پیستون تحلیل شد. برای این منظور، آزمون خوردگی بر روی نمونه‌ها از سه جنس آلیاژ آلومینیوم، آلیاژ آلومینیوم تقویت شده با ذرات نانو و آلیاژ آلومینیوم تقویت شده با ذرات نانو و عملیات حرارتی انجام شد. تحلیل حساسیت به روش رگرسیون در نرم‌افزار MINITAB انجام شد. ریزساختار نمونه‌ها، قبل از خوردگی با میکروسکوپ نوری و بعد از خوردگی، با میکروسکوپ الکترونی روبشی، مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر ریزساختاری نشان داد حفره‌ها در نمونه با ذرات نانو و عملیات حرارتی، به شکل پهن و کم‌عمق مشاهده می‌شود. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان داد که مقدار MPY در 199 ساعت، به پارامترهای تقویت کننده ذرات نانو و تقویت کننده عملیات حرارتی، به شدت وابسته است؛ اما نرخ خوردگی به غلظت اسید، حساس نبود.
کلیدواژه ها:
ذرات تقویت کننده نانو، عملیات حرارتی، غلظت اسید، نرخ خوردگی، آلیاژ آلومینیوم، آنالیز رگرسیون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است