تحلیل و شبیه سازی سامانه خنک کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاءیافته برای کاربری دریایی
کد مقاله : 1057-ICICE&O (R2)
نویسندگان:
محمدامین زمانی زمانی *1، مجتبی تقی پور2، وحید حسینی3
1دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
2عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صتعتی شریف
3عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک انشگاه صنعتی شریف
چکیده مقاله:
یکی از راه های طراحی موتور، توسعه موتور‌های موجود در بازار می‌باشد.روش‌های توسعه و ارتقاء شامل افزایش بازده تنفسی، استفاده از سامانه‌های‌پرخورانی، ارتقاء سامانه خنک‌کاری و... می باشد .در فرایند توسعه موتور، عواملی از قبیل دور، توان، گشتاور و کاربری آن به تنهایی یا همه آنها به‌طور همزمان باید تغییر کنند. افزایش هر یک از عوامل به تنهایی یا هر دو آنها، موجب افزایش توان بیشینه موتورشده که در پی آن توان حرارتی موتور را نیز افزایش خواهد داد. این وظیفه سیستم خنک‌کاری موتور است تا بتواند حرارت اضافی تولیدی را دفع نماید. هدف پروژه تحلیل و شبیه‌سازی سیستم‌خنک‌کاری موتور هشت سیلندر شورلت Chevy Vorte L29 زمینی ارتقاءیافته جهت کاربری دریایی می‌باشد. به کمک اطلاعات و داده‌های موجود در بازطراحی مدار خنک‌کاری موتور ارتقاءیافته، شبیه‌سازی فرایند‌های خنک‌کاری موتور هشت سیلندر ارتقاء‌یافته، به‌کمک نرم افزار GT-Suit، در قسمت GT-Cool صورت خواهد گرفت.نتایج نشان از اهمیت بالا‌ی خنک کاری در اجزا موتورارتقاء یافته دارد؛ طوریکه حدودا معادل 67% توان خالص باید توسط سیستم خنک کاری به صورت حرارت دفع شود تا موتور در شرایط کاری خود باقی بماند و درعین حال نباید دما خنک کننده آن از ℃ 85 پایین تر بیاید. همچنین هوای خروجی از توربوشارژر بهتر است تا دما محیط خنک شود.
کلیدواژه ها:
توسعه موتور، سامانه خنک‌کاری، موتور ارتقاءیافته، شبیه‌سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است