کوچکسازی موتور ملی EF7: طراحی مفهومی
کد مقاله : 1060-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
محمدمصطفی نمار1، امید جهانیان *1، روزبه شفقت1، کامیار نیکزادفر2
1دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
کوچک‌سازی موتورهای احتراق داخلی به عنوان یک رویکرد نوید بخش به منظور کاهش انتشار آلایندگی کربن دی اکسید پس از انتشار اهداف بلند مدت آژانس بین المللی انرژی در سال 2011 مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد با حفظ مشخصات عملکردی موتور، به کاهش ابعاد آن پرداخته می‌شود. بنابراین، مصرف سوخت و انتشار آلایندگی موتور در پی افزایش نسبت توان به وزن آن کاهش می‌یابند. در این پژوهش، موتور ملی EF7 به عنوان موتور هدف برای کوچک‌سازی در نظر گرفته شده و سه نسخه‌ی کوچک‌سازی شده از آن به صورت مفهومی ارائه شد. این موتورها به ترتیب "EF7α"، "EF7β" و "EF7γ" نام گرفته که با سوخت‌های بنزین و گاز طبیعی فشرده کار می‌کنند. پس از اعتبار سنجی نتایج مدل یک بعدی موتور با داده‌های تجربی، عملکرد هر یک از این طرح‌ها مورد بررسی و ارزیابی با موتور پایه قرار گرفته است. به عنوان گام ابتدایی در این پژوهش، نتایج بدست امده بیانگر تطبیق مناسب نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی بوده و در ادامه عملکرد موتور EF7α به عنوان نسخه بنزین سوز موتور کوچک سازی شده EF7، بسیار نزدیک به موتور پایه تخمین زده شد. همچنین عملکرد ضعیف ناشی از تغییر سوخت به گاز طبیعی در نسخه EF7β با تعیین زمانبندی مناسب زدن جرقه تا حد قابل قبولی پوشش داده شده و در نسخه EF7γ بوسیله افزایش نسبت تراکم ارتقا یافت.
کلیدواژه ها:
کوچک‌سازی موتور، EF7، طراحی مفهومی، عملکرد، آلایندگی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است