بهبود عملکرد موتور دیزل سنگین در محدوده ی بار کم با سوخت های گاز طبیعی و گازوئیل
کد مقاله : 1067-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
جعفر بذرافشان1، سید علی جزایری *2، حسام الدین سالاریان3، مجتبی ابراهیمی4، جهانفر خالقی نیا3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور- گروه مهندسی مکانیک- نور -ایران
2عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
3عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
4Islamic Azad University- Ayatollah Amoli Branch
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری در یک موتور دیزل سنگین تک سیلندر در عملکرد تحت فشار موثر متوسط اندیکاتوری 6/5 تا 7/7 بار ( بار کم موتور) با سوختهای گاز طبیعی و گازوئیل به منظور کاهش آلاینده ها و سر و صدای احتراق از طریق بکارگیری احتراق دما پائین با حداقل کاهش در قدرت خروجی موتور می باشد. برای این منظور، تاثیر سه فاکتور مهم (دما و فشار ورودی در زمان بسته شدن سوپاپ ورودی و زمان شروع پاشش سوخت دیزل از انژکتور) بر عملکرد موتور (راندمان ناخالص اسمی و آلاینده های موتور) ارزیابی می شود بطوریکه همه فاکتورهای موثر دیگر ثابت در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان می دهند که مقدار راندمان اسمی ناخالص و همچنین مقدار آلاینده ها در دمای ورودی دارای مقداری بهینه ایی هستند و همچنین، آوانس در زمان پاشش گازوئیل سبب ریتارد در محل آزاد سازی 50% انرژی سوخت ورودی می گردد و و محدودیت های عملکرد موتور در بار کم در احتراق دمای پایین مورد مطالعه قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، احتراق اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری، آلاینده، زمان شروع پاشش سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است