بررسی عددی عملکرد یک موتور RCCI در شرایط پاشش سوخت دیزل به لبه‌ی کاسه‌ی پیستون
کد مقاله : 1072-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
روزبه شفقت *1، صالح طالش امیری2، امید جهانیان2، امیرحسین فخاری2
1عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
در موتورهای احتراق تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل شده (RCCI)، به منظور بهبود فرایند همگن‌سازی مخلوط سوخت و هوای داخل محفظه احتراق و نیز کنترل لحظه‌ی شروع احتراق، اقدام به تغییر در لحظه‌ی پاشش سوخت می‌شود. با تغییر لحظه‌ی پاشش سوخت، در برخی زوایای لنگ، احتمال برخورد سوخت پاشش مستقیم با لبه‌ی کاسه پیستون وجود دارد که با ایجاد پدیده‌های ناخواسته‌ی سیالاتی، مانع اختلاط مناسب و در نتیجه همگن شدن مطلوب مخلوط سوخت و هوا شده، در روند احتراق اختلال ایجاد می‌شود. در این مقاله ابتدا بازه‌ی زمانی برخورد پاشش مستقیم با لبه‌ی کاسه‌ی پیستون (بینCA bTDC 44 تاCA bTDC 54) مشخص شده، سپس تفاوت عملکرد موتور و نیز انتشار آلایندگی در این دو کرانه‌ی بازه‌ی پاشش، مورد بررسی عددی قرار گرفت. برای اعتبارسنجی، نتایج عددی به‌دست آمده با نتایج تجربی مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که درCA bTDC 44 مقدار بیشینه فشار متوسط داخل سیلندر و نیز آلایندگی اکسیدهای نیتروژن نسبت بهCA bTDC 54 بیشتر بوده، در صورتی که در مقادیر آلایندگی هیدروکربن‌های نسوخته و تأخیر در اشتعال نتیجه عکس دیده می‌شود. در ضمن اثر تغییرات دمای مخلوط سوخت و هوای ورودی بر عملکرد موتور در این شرایط عملکردی خاص، بررسی شد. نتایج تغییر دمای IVC نشان داد، با افزایش دمای مخلوط سوخت و هوای ورودی، بیشینه فشار داخل سیلندر و نیز فشار مؤثر اندیکاتوری در هر مرحله افزایش می‌یابد؛ البته افزایش NOx چندان چشم‌گیر نبوده، در صورتی که مقادیر آلایندگی‌های منوکسید کربن و هیدروکربن‌های نسوخته به حد قابل توجهی کاهش یافته‌اند.
کلیدواژه ها:
موتور احتراق تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل شده (RCCI)، لبه کاسه پیستون، دما IVC، NOx
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است