شبیه سازی مصرف سوخت خودرو با سوخت گاز طبیعی در چرخه استاندارد جهانی
کد مقاله : 1076-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سعید نصراله نژاد *1، افشین عزیزخانی2
1کارشناس اداره توسعه قوای محرکه و خودرو مرکز تحقیقات موتور ایران خودرو
2رئیس اداره کل، شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو
چکیده مقاله:
در سال های اخیر، افزایش قیمت سوخت های فسیلی و اثرات آلودگی آنها بر محیط زیست منجر به نگرانی زیادی نسبت به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه جاده ای شده است. از این رو، گاز طبیعی به عنوان یکی از سوخت های پاک و جایگزین مطرح می باشد که با توجه به ذخایر موجود در کشورمان ظرفیت بالقوه ای دارد. از طرفی، در سال های پیش رو چرخه رانندگی جهانی به عنوان چرخه رانندگی نزدیک به واقعیت جایگزین چرخه استاندارد اروپا شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان مصرف سوخت خودرو با سوخت CNG در چرخه جهانی و مقایسه نتایج آن با چرخه استاندارد اروپا می باشد. روش کار استفاده از یک مدل شبیه سازی یک بعدی در GT-Suite می باشد. مدل شبیه سازی شده با داده های تجربی استخراج شده در چرخه اروپا اعتبارسنجی شده و سپس با اعمال الزامات مربوط به چرخه استاندارد جهانی و استخراج نگاشت تعویض دنده بهینه، حداقل میانگین مصرف سوخت خودرو در چرخه جهانی گزارش شده است. در نهایت به مقایسه شرایط عملکردی، میزان مصرف سوخت و انتشار دی اکسید کربن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که مصرف سوخت در چرخه جهانی حدود 7 درصد کمتر از چرخه اروپا است.
کلیدواژه ها:
سامانه پرخوران با سوخت گاز طبیعی، چرخه جهانی، چرخه استاندارد اروپا، مصرف سوخت
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است