طراحی و آنالیز ترمودینامیکی کوپل الکترولایزر تولید کننده گاز هیدروکسی تغذیه کننده از انرژیهای تلفاتی در موتور EF7
کد مقاله : 1079-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سید وحید حسینی *1، فرهاد سالک1، محمد ضامن1، میثم بابائی2
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2عضو هیات علمی دانشکده علوم مهندسی و محیط زیست دانشگاه سالفورد منچستر
چکیده مقاله:
امروزه صنایع خودروسازی دنیا به دنبال تکنولوژی‌های نو و موثر برای کاهش آلایندگی‌های تولیدی توسط موتورهای احتراق داخلی می‌باشند. از طرفی، تزریق گاز هیدروژن در موتور خودروها می تواند مزایای زیادی از قبیل کاهش تولید آلاینده‌هایی نظیر CO و HC را در بر داشته باشد. در این مقاله، یک سیستم تولید گاز هیدروکسی تغذیه کننده از انرژی‌های تلفاتی موتور با بهره‌گیری از ماژول‌های ترموالکتریک طراحی و تحلیل گردیده است. در ابتدای آزمایشات، اثر پاشش گاز هیدروکسی در موتور در حالت دور آرام به روش آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس، به منظور محاسبه توان خروجی ماژول‌های ترموالکتریک در شرایط مختلف کاری خودرو، موتور EF7 در نرم افزار AVL boost مدلسازی گردیده است. از داده‌های آزمایشگاهی و آنالیز رگرسیون برای پیش بینی میزان تولید توان توسط ترموالکتریکی بهره‌گیری شده است. در نهایت، کارایی سیستم در سیکل استاندارد تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج بدست آمده، پاشش گاز هیدروکسی در موتور در دور آرام باعث کاهش میزان CO تولیدی توسط موتور به میزان بالای 90 درصد خواهد شد. همچنین، انرژی تولیدی توسط ماژول‌های ترموالکتریک در طول زمان سفر شهری، کاملا مصرف انرژی الکترولایزر تولید کننده گاز هیدروکسی را تامین خواهد کرد. وزن کل سیستم الحاقی طراحی شده حدود 15.25 کیلوگرم تخمین زده شده است.
کلیدواژه ها:
الکترولایزر، آلایندگی، مدلسازی، انرژیهای تلفاتی، ترموالکتریک
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است