شبیه سازی یک خودروی الکتریکی در چرخه رانندگی اروپایی
کد مقاله : 1083-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
آرش محمدی *1، علی نجفی2
1تهران
2کارشناسی مکانیک
چکیده مقاله:
بسیاری از محققان را به جستجوی منابع انرژی جایگزین برای پیشران خودرو سوق می دهد. یک راه امیدوار کننده تعویض موتور احتراق با موتور الکتریکی است که به عنوان وسیله نقلیه الکتریکی شناخته می شود.در این مقاله مدلسازی و شبیه سازی یک خودروی الکتریکی با برنامه ADVISOR انجام شده است. در مدلسازی ابعاد خودرو، مشخصات فنی موتور الکتریکی و باتری مناسب با آن مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدلسازی سیکل رانندگی اروپایی استفاده شده است. با توجه به این سیکل نیروهایی که باعث حرکت خودرو می شود و نیروهایی که در مقابل حرک مقاومت می کنند در نظر گرفته شده است. نتایج گشتاور، توان، سطح شارژ، جریان و دمای موتور الکتریکی بر اساس زمان بدست آمده است. همچنین اثر ضریب درگ خودرو روی سطح شارژ باتری و دمای باتری بررسی شده است. مقدار سرعت ماکزیمم این خودرو به 130کیلومتر برساعت می رسد.در این شبیه سازی از دو منطقه آب و هوایی (آب و هوای گرم 50 درجه سانتیگراد و آب و هوای سرد از 10 درجه سانتیگراد) برای تأثیرگذاری بر دمای بارگذاری سطح باتری استفاده شده است که در هر دو دمای پایانی به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. افزایش ضریب درگ بر روی سطح شارژ باتری و دمای سطح باتری با افزایش ضریب درگ از 0.19 به 0.25 مورد بررسی قرار گرفته است و باعث کاهش شارژ باتری از 25٪ به 20٪ و دمای سطح باتری از 40 درجه سانتیگراد به 50 درجه سانتیگراد افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
وسیله نقلیه برقی ، متلب ، سیکل رانندگی اروپایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است