تاثیر افزودن هیدروژن و نیتروژن بر آلاینده های موتور دیزل سنگین با احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده
کد مقاله : 1090-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
مجتبی ابراهیمی *1، سید علی جزایری2، رسول توکلی واسکس3
1Islamic Azad University- Ayatollah Amoli Branch
2عضو هیات علمی
3دانشجوی کارشناسی ارشد
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد یک موتور دیزل سنگین با احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده با سوخت های گاز طبیعی و گازوئیل می باشد که توسط گازهای هیدروژن و نیتروژن غنی سازی شده اند. در این مطالعه، موتور دیزل سنگین تک سیلندر کاترپیلار تحت فشار موثر متوسط اندیکاتوری ناخالص معادل 4/9 بار (در محدوده بار میانی) تنظیم شده است. میزان سوخت تزریق شده درون محفظه احتراق در هر چرخه ثابت بوده و با فرض ثابت بودن محتوی کل انرژی سوخت ها، گازهای هیدروژن و نیتروژن با نسبت حجمی 75 درصد به 25 درصد به همراه گازهای بازگردانی شده از خروجی اگزوز به تدریج به گاز طبیعی افزوده می شوند. نتایج مطالعه نشان می دهد با افزودن گازهای هیدروژن و نیتروژن به گاز طبیعی می توان سهم انرژی هیدروژن به کل سوخت ها را بدون افزایش قابل توجه شدت صوت احتراق به میزان 24/40% افزایش داد و به راندمان اندیکاتوری ناخالص بیش از 50% دست یافت. همچنین، بدون تلفات قابل ملاحظه ای در توان خروجی موتور، سطوح آلاینده های موتور نظیر اکسیدهای نیتروژن، مونوکسید کربن، هیدروکربن های نسوخته و فرمالدئید کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
کلیدواژه ها:
احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده، آلاینده های موتور دیزل سنگین، گاز طبیعی، هیدروژن، نیتروژن.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است