بررسی تأثیر کارکرد فیلتر سوخت موتور بنزینی بر آوانس جرقه
کد مقاله : 1091-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
حسین رحیمی آسیابرکی *1، مانی قنبری2، لطفعلی مظفری وانانی3
1دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی کرج- شهید بهشتی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان البرز، ایران
2دپارتمان مهندسی مکانیک ماشین‌های کشاورزی، آموزشکده فنی کشاورزی شهریار، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان تهران، ایران
3دپارتمان مهندسی مکانیک، آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجن، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان چهارمحال و بختیاری، ایران
چکیده مقاله:
در موتورهای احتراق داخلی، سیستم سوخت‌رسانی و جرقه‌زنی از دقیق‌ترین و مهم‌ترین سیستم‌های موتور برای دستیابی به احتراق کامل و توان ترمزی به حساب می‌آید، لذا بهبود عملکرد آن از اهداف اصلی پژوهشگران است. در این تحقیق، با هدف بهبود پارامترهای احتراق و سلامت موتور، تأثیر میزان کارکرد فیلتر سوخت بر آوانس جرقه موتور بررسی شده است. پس از به‌کارگیری فیلترهای سوخت دارای کارکردهای مختلف (طول عمر متفاوت)، مطالعات نشان داد که گرفتگی فیلتر سوخت بر پارامترهای اصلی موتور مانند آوانس جرقه نیز تأثیر قابل توجهی دارد. بررسی‌ها در موتورهای Euro2 و Euro4 نشان داد که آوانس جرقه در دور موتور rpm 1.000 با فیلتر سوخت نو برای هر دو موتور مقدار 7 درجه است (کم‌ترین مقدار)، در حالی که بیشینه آوانس جرقه در موتور Euro2 در دور موتور rpm 5.000 و با فیلتر دارای کارکرد 50.000 کیلومتر به میزان 37 درجه و در موتور Euro4 در دور موتور rpm5.000 با فیلتر دارای کارکرد 50.000 کیلومتر به میزان 25 درجه اندازه‌گیری شد.
کلیدواژه ها:
موتور بنزینی، سیستم سوخت‌رسانی، فیلتر سوخت، آوانس جرقه.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است