انتخاب توربوشارژرمناسب جهت ارتقای قدرت موتور دیزل OM355 و شبیه‌سازی یک‌بعدی اثر توربوشارژ بر پارامترهای عملکردی موتور
کد مقاله : 1093-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
امین ایمانی *1، حسن ندیمی2، مجتبی احمدی‌راد3
1کارشناس دینامیک سیالات- شرکت مگاموتور
2کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، گروه طراحی قوای محرکه، تهران
3کارشناسی ارشد، رئیس اداره محاسبات مهندسی شرکت مگاموتور، تهران
چکیده مقاله:
یکی از راه‌های افزایش گشتاور و توان در موتورهای احتراق داخلی، استفاده از توربوشارژر است. توربوشارژ شامل یک توربین و کمپروسور است که به وسیله یک شفت به هم مرتبط می‌باشد. توربوشارژ با استفاده از انرژی گازهای خروجی از محفظه احتراق، دبی جرمی هوای ورودی به موتور را افزایش می‌دهد. هدف اصلی توربوشارژ کردن یک موتور، کم‌نمودن وزن و حجم همان موتور جهت دسترسی به یک قدرت خروجی مشخص است. در این پژوهش روند انتخاب یک توربوشارژر مناسب برای ارتقای توان و گشتاور موتور دیزل OM355 ذکر شده و انطباق موتور و توربوشارژ بررسی شده است. سپس در نرم‌افزار GT-POWER، یک موتور دیزل تنفس طبیعی به توربوشارژر مجهز شده است و تاثیر توربوشارژر بر پارامترهای عملکردی این موتور بدست آمده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده در نرم‌افزار برای موتور تنفس طبیعی توسط نتایج تست تجربی موتور، صحت‌سنجی شده است. در انتها، نتایج بدست آمده مورد جمع‌بندی و نتیجه‌گیری قرار گرفت. این نتایج نشان داد که استفاده از توربوشارژ انتخاب شده برای موتور دیزل OM355 باعث افزایش 50 درصدی توان و گشتاوری موتور شده است. همچنین دیگر پارامترهای عملکردی موتور شامل بازده حجمی افزایش و مصرف سوخت ویژه موتور کاهش یافته است.
کلیدواژه ها:
موتور دیزل، توربوشارژ، کمپروسور، GT-POWER ، انطباق توربوشارژر،
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است