مروری برتکنولوژی ذخیره سازی گازطبیعی جذب شده
کد مقاله : 1095-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
شرکت نوآوران صنعت موتور *
NO. 23, MOHAJER ST. ,NORTH SOHREVARDI AVE. , SEYE
چکیده مقاله:
ذخیره سازی گاز طبیعی (ANG) ذخیره شده و فن آوری های پشتیبانی از حمل و نقل می توانند به گزینه های رقابتی برای سیستمهای ذخیره سوخت موجود تبدیل شوند. این مقاله عناصر مهم و اساسی کلید موفقیت در سیستم ذخیره سازی ANG را نشان می دهد. خصوصیات جاذب ، دینامیک حرارتی ،میزان دفع و میزان تحویل در برخی جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات جاذب مورد بحث شامل سطح جذب جاذب ، ترکیب و توزیع ذرات می باشد. واضح است که مونولیت های ذخیره سازی گاز ، چارچوب های آلی فلزی و کربن اکتیو سطح بالا می توانند عملکرد بهتری از یک کربن فعال استاندارد داشته باشند. گرمای جذب و نوسانات حرارتی در سیستم ذخیره سازی ANG تأثیر قابل توجهی در عملکرد آن دارد. در این مقاله چشم انداز آینده سیستم ANG مورد بحث قرارگرفته و تلاش می کند بر موانع مهم غلبه نماید.این مقاله براین اساس کارشده است که با توجه به مشکلات تامین سوخت بنزین و دیزلی و همچنین آلاینده های مرتبط از سوخت های جایگزین گاز و تکنولوژیهای جدیدگاز طبیعی استفاده گردد.خصوصیات مواد جاذب ، چگالی بالک مواد جاذب ، حجم میکرو منافذ، فرآیند جذب و دفع ، تاثیرات حرارتی گرمای جذب بر قابلیت ذخیره سازی، قابلیت تحویل سیستمهای ANG ، چشم انداز آینده تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته و در آخر جمع بندی و نتیجه گیری می گردد.
کلیدواژه ها:
ذخیره سازی گاز طبیعی ، گاز طبیعی جذب شده ، کربن فعال
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است