بررسی تاثیر افزودن EGR بر احتراق HCCI متان با استفاده از گونه های بی اثر مصنوعی
کد مقاله : 1098-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
سالار زینالی1، الهه نشاط اسفهلانی *2، امیرحسین وحیدی1
1دانشجو
2تبریز سهند دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مکانیک
چکیده مقاله:
هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر EGR بر احتراق موتور HCCI سوخت متان، با استفاده از مدل چند منطقه‌ای و مکانیزم سینتیک شیمیایی شبه توسعه یافته و از دیدگاه قانون اول ترمودینامیک می‌باشد. جهت نیل به هدف مذکور، یک مدل چند منطقه‌ای برای شبیه‌سازی عملکرد موتور HCCI توسعه یافته‌است. همچنین از مکانیزم GRI-Mech 3.0 برای شبیه سازی فرایندهای شیمیایی احتراق متان استفاده شده است. این مکانیزم شامل 53 گونه و 325 واکنش می‌باشد. مقادیر مختلفی از EGR بر ترکیب افزوده شده و تاثیرات کلی و جزئی EGR بر احتراق سوخت متان با استفاده از گونه‌های بی اثر مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که افزودن EGR به سوخت، احتراق را به تاخیر انداخته و سبب کاهش بیشینه فشار و دمای محفظه احتراق می‌شود. با افزایش EGR، می‌توان بازده را افزایش و تولید آلاینده‌ NOx را کاهش داده و زمان آغاز احتراق را کنترل کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اثرات رقیق سازی و ترمودینامیکی EGR سبب به تاخیر انداختن احتراق و اثر شیمیایی آن سبب پیش انداختن احتراق می شود. در این میان اثر ترمودینامیکی EGR بیشتر از اثر رقیق سازی سبب تاخیر در آغاز احتراق شده است. با توجه به تغییر زمان احتراق، افزودن EGR سبب تغییر بازده قانون اول موتور HCCI نیز شده است. اثرات شیمیایی و ترمودینامیکی بازده قانون اول را افزایش داده و اثر رقیق سازی اثر مشهود و منظمی را نشان نداده است.
کلیدواژه ها:
احتراقHCCI ، متان، EGR، گونه های بی اثر مصنوعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است