تعیین توزیع ضریب انتقال حرارت درون محفظۀ احتراق موتور دیزل سواری
کد مقاله : 1103-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
آرش محمدی *1، عماد امینیان2، مصطفی میرسلیم3
1تهران
2دانشگاه امیرکبیر
3دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
محاسبۀ ضریب انتقال حرارت جابجایی اصلی ترین رکن در محاسبۀ انتقال حرارت جابجایی بین سیال و سطوح تبادل است. در محفظۀ احتراق موتورهای رفت و برگشتی، محاسبۀ این ضریب، وابسته به جریان سیال و احتراق درون محفظه است. در این نوع موتورها ضریب انتقال حرارت جابجایی متناسب با زاویۀ میل‌لنگ و مکان درون محفظه متفاوت است، از این رو از مقادیر میانگین مکانی و زمانی استفاده می‌شود. در این پژوهش برای محاسبۀ ضریب انتقال حرارت جابجایی ابتدا شبکه درگاه ورودی هوا، خروجی دود و محفظۀ احتراق برای یک موتور دیزل 4 استوانه در نرم‌افزار AVL-Fire به‌صورت متحرک و ساختاریافته شبکه‌بندی شده است. در ادامه ، فرایندهای مکش و احتراق در دور 4000 د.د.د و در حالت بار کامل شبیه‌سازی شده است. برای صحه‌گذاری نتایج بدست آمده، نتایج فشار درون محفظه با نتایج فشار تجربی مقایسه شده و سپس مقایسۀ نتایج ضریب انتقال حرارت درون محفظه با روابط معتبری مانند وشنی و هوهنبرگ صورت گرفته است. این پژوهش به منظور تعیین توزیع ضریب انتقال حرارت بر روی سطوح مختلف محفظۀ احتراق صورت گرفته است.
کلیدواژه ها:
احتراق، ضریب انتقال حرارت جابجایی، انتقال حرارت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است