بررسی تجربی موتور استرلینگ نوع گاما برای تولید سرمایش
کد مقاله : 1105-ICICE&O
نویسندگان:
آرش محمدی *1، عزت حسن زاده2، مهدی علی احیایی3، جعفر مهرابادی2، حسین مظاهری4
1تهران
2دانشگاه آزاد اراک
3دانشگاه ازاد پردیس
4دانشگاه ازاد اراک
چکیده مقاله:
سیکل استرلینگ یکی از سیکل های ترمودینامیکی می باشد که دارای مزایای فراوانی می باشد و همین مزیت های فراوان باعث شده است تا امروزه موتورهای استرلینگ به طور وسیعی در صنعت و سایر کاربردهای روزمره مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از مزیت های موتور استرلینگ قابلیت عملکرد این سیکل به طور معکوس جهت تولید سرمایش می باشد. در این تحقیق موتور تکی استرلینگ نوع گاما با استفاده از دینامومتر برای تولید سرمایش و با آزمایش های متعددی در توان ها و فشارهای مختلف و استفاده از گاز هوا به صورت تجربی انجام گرفت. جهت دقت در آزمایشات دمای محیط ثابت در نظر گرفته شد. در ادامه آزمایشات دبی تخلیه آب خروجی از کویل های مسی ثابت و برابر در نظر گرفته شده وبرای مقایسه بهتر نتایج، توان ورودی توسط منبع تغذیه دینام ثابت می باشد. در این مقاله آزمایش برای چند بازه زمانی انجام ودر هر مرحله فشار داخلی دستگاه اندازه گیری و توان و بازده تجربی نیز محاسبه شده اند با استفاده از یک ساختار جدید و با اتصال یک موتور استرلینگ نوع گاما با یک منبع تغذیه دینام در توان ها ، دماها و فشارهای مختلف می توان به سرمایش 23-درجه سانتی گراد رسید.
کلیدواژه ها:
موتور استرلینگ،سرمایش،منبع تغذیه، موتور گاما
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است