بررسی توان بالقوه قابل حصول از گازهای خروجی موتور با استفاده از پودمان ترموالکتریک
کد مقاله : 1109-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
ابوالفضل محمدابراهیم *1، محمد برزآبادی فراهانی2
1استادیار دانشکده مهندسی مکانیک/دانشگاه علم و صنعت ایران
2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک
چکیده مقاله:
حدود نیمی از انرژی حاصل از احتراق سوخت، از طریق گازهای خروجی موتور به صورت تلفات حرارتی جذب محیط می شود. این گازهای خروجی دمایی به مراتب بالاتر از محیط اطراف دارند و از انرژی موجود در آنها می توان برای تولید توان استفاده نمود. یکی از روشهای استحصال از این انرژی اتلافی، استفاده از فناوری ترموالکتریک می باشد. پودمان های ترموالکتریک با قرار گرفتن در معرض اختلاف دمای موجود بین مسیر خروجی و هوای محیط، توان الکتریکی تولید خواهند کرد. عمر زیاد، عدم وجود قطعات متحرک و بی صدا بودن پودمان ترموالکتریک، آنها را گزینه ای بسیار جذاب جهت استفاده در این زمینه می نماید. هدف از این تحقیق بررسی و امکان سنجی استفاده از پودمان های ترموالکتریک برای تولید توان از حرارت گازهای خروجی می باشد. نتایج شبیه سازی نشان داد که توان حاصل در اختلاف دمای حدود 400 درجه کلوین حدود W105 و با بازدهی در حدود 20 % برای 10 پودمان ترمو الکتریک می باشد که با تغییر شرایطی اعم از تغییر جهت جریان ها و نرخ جرمی جریان های سرد و گرم تغییر می کند.
کلیدواژه ها:
بازیابی حرارت اتلافی، پودمان ترموالکتریک، گازهای خروجی موتور
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است