تاثیر عملیات حرارتی بر سختی و ریز ساختارآلیاژ آلومینیم A319 ریخته گری شده به روش فوم فدا شونده
کد مقاله : 1114-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
محسن شعبانی، عباس ارجمندی *1، علی رضا حاجی علی محمدی2
1کارشناس
2دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
در این پژوهش با استفاده از روشهای عملیات حرارتی محلولی و پیرسازی مصنوعی مناسب، سختی و ریزساختارقطعه دمابان اتومبیل ازجنس آلیاژ آلومینیمA319 ریخته گری شده به روش فوم فدا شونده، مورد بررسی قرار گرفت که کم هزینه ترین و ساده ترین روش برای حصول افزایش این خواص می‌باشد. با تغییر در دما و زمان محلول سازی و پیرسازی که تاثیر مستقیم در توزیع ذرات سیلیکون‌های اولیه و ثانویه، اندازه ذرات بین فلزی و رسوبات 〖Al〗_2 Cu و AlCuSiMgدرزمینه دارد سختی و ریز ساختار این آلیاژ بهبود یافته و نتایج ذیل حاصل گردید. در عملیات حرارتی محلولی دمای c°470 به مدت یک ساعت بیشینه سختی معادل 86 برینل حاصل گردید. و بهینه ترین زمان محلول سازی در دمای c°510، برابر 12 ساعت بوده که رسوبات، سیلیکون ها و فازهای اینترمتالیک ریزتر و ظریف تر شده اند و توزیع یکنواخت تری بدست آمد و حداکثر سختی 100 برینل حاصل گردید. و درعملیات حرارتی پیرسختی دمای پیرسازی °c150 و زمان 5/5 ساعت، حداکثر سختی برابر 130برینل حاصل گردید.
کلیدواژه ها:
آلیاژآلومینیم، عملیات حرارتی محلولی، سیلیکون، ترکیبات بین فلزی، رسوب سختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است