بررسی خواص سایشی و خستگی آلیاژ A319 ریخته گری شده به روش فوم فداشونده
کد مقاله : 1117-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
محسن شعبانی *، دانیال کیایی نژاد1، علی رضا حاجی علی محمدی2، محسن رحمتی1
1دانشجو
2دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
چکیده مقاله:
ورود به عرصه های نوین رقابت در بازارهای امروزی نیازمند به کارگیری تکنولوژی های مدرن در زمینه های مختلف صنعت است . با پیشرفت تکنولوژی، دستیابی سریع تر، آسان تر و کم هزینه تر به قطعات سالم در ریخته گری میسر می شود. از آنجا که همواره یکی از محدودیت های طراحی یک قطعه پیچیده به قابلیت فرآیند ریخته گری در تولید مربوط می شود ، استفاده از روش هایی که این محدودیت ها را بر طرف می نماید بسیار سودمند خواهد بود. یکی از این روش ها ریخته گری با فوم فدا شونده می باشد که در دهه های اخیر رشد گسترده ای در میان کارخانجات تولید قطعات خودرو داشته است. در این پژوهش یکی از آلیاژ های اصلی تولید قطعات خودرو یعنی آلومینیم A319 به روش فوم فدا شونده تولید گردیده و سپس خواص مکانیکی (خستگی و سایش) آن مورد بررسی قرار گرفته شد. در ابتدا فوم را تهیه کرده، سپس نمونه های را از آلیاژ آلومینیم A319 ریخته گری کردیم. نمونه ها را با تراشکاری به ابعاد استاندارد رسانده و سپس آزمون های سایش، خستگی و تخلخل گرفتیم.به جهت بررسی شکست از سطح مقطع نمونه های خستگی و برای تعیین مکانیزم سایش از سطح سایش با میکروسکوپ الکترونی روبشی تصویر SEM گرفته شد. انتظار می رود که قطعه با عملیات حرارتی T6 نیازهای کاربردی مورد تقاضا را فراهم آورد.
کلیدواژه ها:
ریخته گری، فوم فدا شونده، خستگی، سایش، آلومینیم
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است