بررسی رشد ریزترک ها در تغییرات رخدادهای نمونه تحت بار با استفاده از انتشار آوایی
کد مقاله : 1121-ICICE&O (R1)
نویسندگان:
هادی زادسر *1، محسن شعبانی2
1دانشکده مکانیک، مدیر فناوری و تجاری سازی دانشگاه صنایع و معادن ایران
2دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده مقاله:
تحلیل‌های مکانیک شکست و بررسی مکانیزم نحوه ایجاد و رشد ریزترک‌ها شاخص مناسبی در جهت تعیین میزان خسارت وارده به قطعات تحت بارگذاری از جمله موتورخودروها می‌باشد. در این تحقیق به تشریح روش غیر مخرب انتشار آوایی پرداخته و با بهره گیری از تحلیل‌های پارامتری این روش، نحو‌ی رشد ریزترک‌ها در نمونه‌ها‌یی که تحت آزمایش قرار گرفته‌اند، بررسی می‌شود. نتایج، کاربرد این روش در رفتارنگاری قطعات تحت تنش موتور خودروها، به خوبی نشان می‌دهد و با استفاده از تحلیل پارامتری نسبت‌های معینی از بیشینه بار اعمالی نهایی در روند ایجاد ریزترک‌ها، ترکیب و گسترش آنها مشخص می‌شود. از انتشار آوایی و بررسی پارامتر رخداد می توان برای شناسایی و پیدا کردن ترک های در حال تشکیل، در کل قطعه استفاده کرد. با توجه به بار اعمال شده، در زمانی که بار اعمال شده نزدیک به نصف مقاومت نهایی نمونه برسد ریز ترک‌ها شروع به رشد می‌کنند و با افزایش بار اعمالی تعداد ریزترک‌های ایجاد شده نیز افزایش می‌یابد و در لحظه شکست به بیشترین مقدار خود می‌رسند و بعد از شکست تعداد رخدادها کاهش می‌یابد. تغییرات رخدادها بر حسب زمان نشان می‌دهد که با افزایش ابعاد نمونه‌ها تعداد رخدادها افزایش می‌یابد. سیگنال‌های انتشار صوت عمدتا توسط رشد یا بسته شدن ترک‌ها تولید می‌شود. همانطور که بار اعمالی با مقدار مشخصی وارد می‌شود، سیگنال‌های انتشار صوت به سرعت کاهش می‌یابد و روند کاهش ولتاژ بعد از مرحله تغییر شکل الاستیک است.
کلیدواژه ها:
انتشار آوایی، رخداد، رشد ترک، موتور خودرو، هیت.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است